The teachings of Grand Master Odo are brought to you
by Kriegisch Martial Arts

Shiho Bugei Kai Patch - Circle Shiho Bugei Kai Patch - Crossed Fists

Not a member? Click here to
learn about memberships.

MEMBER LOGIN »

Kriegisch Martial Arts – Shiho Bugei Kai - the Teachings of Grand Master Odo

Pro Shop: Test Requirements


Weapon Katas-Godan Level.pdf

Includes printed the version of the 5 additional weapon katas required to attain Godan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are: Tsuken Akachono Nunte Bo, Sakagawa No Kun Ni, Tokumine No Kun Ni, Chatanyara No Sai, Yari-Tinbe/Rochin Kumite        


Weapon Katas-Yondan Level.pdf

Includes the printed version of the 6 additional weapon katas required to attain Yondan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are: Tsuken Akachono No Eku Bo, Sakagawa No Kun Ich, Tokumine No Kun Ich, Shima IgiriBo Ni,  Odo No Kama Ni, Bo/Kama Kumite    


Weapon Katas-Sandan Level.pdf

Includes the  printed version of the 6 additional weapon katas required to attain Sandan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are:  Ko Bo, Miyazato No Tekko Ni, Shima Igiri Bo Ich, Odo No Kama Ich, Odo No Sai Ni, Bo/Tunfa Kumite    


Weapon Katas-Nidan Level.pdf

Includes the  printed version of the 4 additional weapon katas required to attain Nidan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are: Suiyoshi No Kun Ni, Nakamura No Sai, Miyazato No Tekko Ich, Bo/Sai Kumite    


Weapon Katas-Shodan Level.pdf

Includes the printed version of 4 additional weapon katas needed to attain Shodan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are: Odo No Nunchaku, Odo No Tunfa Ni, Suiyoshi No Kun Ich, Odo No Sai Ich    


Weapon Katas-Black Belt Level.pdf

 Includes the  printed version or the 5 weapon katas required to attain Black Belt Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are: Shihonuke, Kyan No Sai,  Odo No Tunfa Ich, Chounokun, Bo/Bo Kumite


« [Back To Pro Shop...] or [View Your Cart...] »