The teachings of Grand Master Odo are brought to you
by Kriegisch Martial Arts

Shiho Bugei Kai Patch - Circle Shiho Bugei Kai Patch - Crossed Fists

Not a member? Click here to
learn about memberships.

MEMBER LOGIN »

Kriegisch Martial Arts – Shiho Bugei Kai - the Teachings of Grand Master Odo

Pro Shop: Latest Products


Kata Videos_Shodan Level.zip

Includes video downloads of Hanshi Kriegisch performing 2 additional empty hand katas required to attain Shodan Rank in the RHKK/SBK System Katas are:  Chuniwa Chinto and Niseishi      


Kata Videos_2 Black Belt Level.zip

Includes video downloads of Hanshi Kriegisch performing the second set of 4 empty hand katas required to attain the rank of Black Belt in the RHKK/SBK System Katas are: Pinan Shodan, Miyazato Hakutrusu Ich, Ananku, Pinan Sandan        


Kata Videos_1 Black Belt Level.zip

Includes video downloads  of Hanshi Kriegisch performing the first 4  empty hand katas required to attain Black Belt Rank in the RHKK/SBK System Katas are: Naihanchi, Shodan, Naihanchi Nidan, Wansu, Pinan Nidan    


Weapon Katas-Godan Level.pdf

Includes printed the version of the 5 additional weapon katas required to attain Godan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are: Tsuken Akachono Nunte Bo, Sakagawa No Kun Ni, Tokumine No Kun Ni, Chatanyara No Sai, Yari-Tinbe/Rochin Kumite        


Weapon Katas-Yondan Level.pdf

Includes the printed version of the 6 additional weapon katas required to attain Yondan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are: Tsuken Akachono No Eku Bo, Sakagawa No Kun Ich, Tokumine No Kun Ich, Shima IgiriBo Ni,  Odo No Kama Ni, Bo/Kama Kumite    


Weapon Katas-Sandan Level.pdf

Includes the  printed version of the 6 additional weapon katas required to attain Sandan Rank in the RHKK/SBK System Weapon Katas are:  Ko Bo, Miyazato No Tekko Ni, Shima Igiri Bo Ich, Odo No Kama Ich, Odo No Sai Ni, Bo/Tunfa Kumite    


[View Your Cart...] »